Naučná stezka

Vinořský park - Satalická bažantnice

3

U Pohanků

Pohled od zastácky U Pohanků. Foto H. Klonfarová
Umístění zastávky: u vchodu do Vinořského parku ze Žvanické ul.

Biotop stojatých vod

Stojaté sladké vody dělíme na jezera, umělá jezera (přehradní nádrže) a mělké přirozené vody jako močály, stará říční ramena, tůně či lidskou rukou vytvořené rybníky, které se vyznačují malou hloubkou a často mají rozsáhlé litorální pásmo.

Mezi hlavní funkce stojatých vod patří:

retenční – zadržují vodu v krajině včetně přívalových vod
klimatická – ovlivňují mikroklima ve svém okolí
rekreační – slouží k aktivnímu či pasivnímu odpočinku lidí
protierozní – zachycují splavené částice půdy
energetická – při výrobě elektrické energie ve vodních elektrárnách
estetická – jsou důležitým krajinotvorným prvkem
ekologická – biotopy stojatých vod jsou domovem specifických druhů organismů

Sami se pokuste odpovědět, jaké z těchto funkcí naplňuje rybník ležící za vámi.

První rybníky jsou u nás dokumentovány už kolem roku 1115, větší rozmach rybníkářství přichází ve 13. století, a to především u klášterů, kde se ryby uplatnily jako postní jídlo. Postupem času se staly rybníky zdrojem zisků a byly privilegiem šlechty, měst, cechů a bohatých sedláků. Rozvoj rybářského stavitelství pokračoval a stal se krásnou ukázkou, jak může člověk příznivě zasáhnout do krajiny a celého životního prostředí.

Na trase naučné stezky můžete vidět čtyři rybníky: Velká obůrka a Malá obůrka se nacházejí u stanoviště č. 1, rybník, který vidíte, se jmenuje U Pohanků a u stanoviště č. 4 je rybník U Kamenného stolu.

U těchto rybníků, vyjma rybníku U Kamenného stolu, je hlavní funkcí chov ryb. Od klasických rybníků se liší především absencí litorálního rostlinného pásma, které by skýtalo mnoha druhům živočichů, především ze skupin ptáků, obojživelníků a hmyzu, prostor pro úkryt, nocování, odpočinek, páření a rozšíření potravní nabídky. Obsádka ryb je umělá. Převažuje kapr obecný, lín obecný, karas obecný, ale najdeme zde i štiku obecnou či koljušku tříostnou. Umělá obsádka ryb do jisté míry redukuje společenstvo vodních bezobratlých. To vše jsou důvody, které snižují ekologickou funkci těchto rybníků.

Osádka ryb se skládá z druhů typických pro umělý chov v českých rybnících.

Mezi ptactvo, které můžete na vodních plochách bez litorálního pásma v omezené míře spatřit, patří běžné druhy vodních ptáků. Tito ptáci na tyto plochy většinou jen zalétávají, protože zde chybí místa, kde by mohli zahnízdit a vyvést potomky.Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2009.
Poslední aktualizace: 30.12.2013