Naučná stezka

    Přírodním areálem

9

Pustá vinice

Umístění zastávky: pod schody na cestě vedoucí kolem Pusté vinice

Území Pusté vinice je, stejně jako prameniště potoka Haltýř, součástí přírodní památky Havránka. Geologicky je tvořeno břidlicemi a buližníky, místy překryté vátými písky a spraší, což se odpovídajícím způsobem projevuje i ve floristickém složení území.

V minulosti se zde, jak už ostatně název napovídá, pěstovala vinná réva. Dnes se zde nachází vřesoviště, které zdaleka není posledním sukcesním stadiem. Jak by se lokalita vyvíjela, kdyby nebyly spásáním soustavně likvidovány náletové keře, uvidíte po pravé straně cesty. Vřesy zde rostou v podrostu hlohů, trnek, bříz a dubů, které je zastiňují a postupně vytlačují.

Pustá vinice na výřezu z Indikační skici stabilního katastru (1840).

Na minerálně chudých výchozech buližníku naleznete porosty vřesu obecného (Calluna vulgaris). Mimo dominantního vřesu a metličky křivolaké (Avenella flexuosa) můžete nalézt ještě jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), kyselku obecnou (Acetosella vulgaris), řebříček obecný (Alchemilla milleifolium) a zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia).

Vřes obecný
(Calluna vulgaris)
Vřes obecný
Metlička křivolaká
(Avenella flexuosa)
Metlička křivolaká
Jestřábník chlupáček
(Hieracium pilosella)
Jestřábník chlupáček
Řebříček obecný
(Alchemilla milleifolium)
Řebříček obecný
Zvonek okrouhlolistý
(Campanula rotundifolia).
Zvonek okrouhlolistý
Paličkovec šedavý
(Coryneforus canescens)
Paličkovec šedavý
Máčka ladní
(Eryngium campestre)
Máčka ladní

Na výchozech štěrkopískových teras je zajímavý výskyt paličkovce šedavého (Corynephorus canescens), druhu typického pro chudé písčité půdy. Stejně jako na vřesovišti Salabka ani zde koncem léta nepřehlédnete nápadná šedomodře zbarvená květenství máčky ladní (Eryngium campestre). Část chráněného území s hlubší půdou zabírají ještě teplomilné keře, především trnky (Prunus spinosa) a hlohy (Crataegus sp.) Místy se objevují duby (Quercus sp.) a zplanělé tisy (Taxus baccata).

Mimo vřesoviště a společenstva teplomilných keřů naleznete na Pusté vinici i společenstva stepí a skalních stepí s řadou zajímavých druhů.

Z vrcholu svahu je krásný výhled na celou Prahu, v popředí s Botanickou zahradou a Trojským zámkem, vpravo s usedlostí Havránka. Dnes již zaniklá usedlost Havránka dostala své jméno podle Martina Havránka, který tento původně poddanský grunt vlastnil kolem roku 1600. V blízkosti usedlosti Havránka byla ke konci 19. stol. postavena novorenesanční vila se dvěma štíty a bohatou fasádou. Od roku 1903 zde bydlel spisovatel Svatopluk Čech.

Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2007.
Poslední aktualizace: 30.12.2013