Naučná stezka

Mýto

logo
2

PR Mýto jako součást přírodního parku Rokytka

  Umístění zastávky: v Hájové ul. na břehu Rokytky u lávky k dětskému hřišti


Přírodní park Rokytka PR Mýto

Přírodní parky jsou zřizovány k ochraně krajinného rázu s významnými estetickými a přírodními hodnotami. Přírodní park Rokytka (1005 ha, vyhlášen r. 1990, zahrnuje část území MČ Nedvězí, Královice a sahá až k okraji obory v Kolodějích) přispívá ke zlepšení povodí Rokytky a funguje také jako ochranné pásmo zvláště chráněného území jako je přírodní rezervace (PR) Mýto.

Niva Rokytky
Niva Rokytky

PR Mýto (17,5 ha, vyhlášena vyhláškou NVP č. 5/1988 ze dne 4. 7. 1988) tvoří zalesněné svahy, břehové porosty a druhotné monokultury smrku. V nivě Rokytky a jejího pravostranného přítoku Pacovského potoka se dosud nacházejí pomalu zarůstající podmáčené louky.

Zalesněný svah nad Rokytkou

Předmětem ochrany je přirozeně meandrující koryto Rokytky v recentních náplavách a uloženinách spolu s lesními porosty na výchozech břidlic a slepenců. Svahy jsou pokryté kyselou doubravou, černýšovou dubohabřinou, akátovinou a výsadbou smrku ztepilého.

Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2012.
Poslední aktualizace: 30.12.2013 .