Naučná stezka

logo NS Kunratický les
4

Mimoprodukční funkce lesa

Infotabule u dětského hřiště nad pramenem. Foto H. Klonfarová
Umístění zastávky: odlišné od zákresu na plánku - ve skutečnosti je na zelené turistické značce u dětského hřiště nad pramenem

V lesích v majetku hl. m. Prahy, a tedy i v Kunratickém lese, se hospodaří ekologickým způsobem dle principů trvale udržitelného hospodaření. To znamená, že vedle produkce dřeva je kladen stejný důraz na ostatní funkce lesa, tzv. mimoprodukční.

Hlavní mimoprodukční funkcí lesa je jeho ekologická funkce. Les reguluje průtok vody krajinou, brání povodním (vodohospodářská, hydrická funkce), nedochází k půdní erozi a nenávratné ztrátě úrodné půdy (půdoochranná funkce), čistí vzduch od prachových částic, zvlhčuje a ochlazuje klima, a v neposlední řadě produkuje kyslík a váže uhlík, čímž zpomaluje změnu klimatu. Les je základním krajinotvorným prvkem udržujícím stabilitu přírodního prostředí. Stav lesa má zásadní vliv na stav celé okolní krajiny v regionálním i nadregionálním měřítku.

Kategorie lesů dle lesního zákona
  • lesy hospodářské
  • lesy ochranné (ochrana půdy)
  • lesy zvláštního určení (chráněná území, příměstské lesy)

Dalšími mimoprodukčními funkcemi lesa jsou velice důležité funkce rekreační a zdravotní, dále výchovná, vědecká a přírodoochranná. Zvláště příměstské lesy jsou vyhledávaným místem oddychu, relaxace a sportovního vyžití.

O to, zda má větší hodnotu produkce dřeva nad mimoprodukčními funkcemi, se vedou odjakživa diskuze. U mimoprodukčních funkcí se však samozřejmě velice těžko stanovuje jejich finanční hodnota. Jak lze na hodnotu peněz převést např. vodohospodářskou funkci lesa, když bez zdravého lesa se díky neustálým záplavám či suchu stane krajina neobyvatelnou? Či jak lze penězi vyjádřit stupeň relaxace hodinového pobytu návštěvníka na jednom hektaru Kunratického lesa? Velkým pokrokem je, že dnes se má již obecně zato, že mimoprodukční funkce lesa bezesporu přesahují význam funkce produkční.

Ukázka ochranného lesa – chrání svahy proti erozi, sesuvům a brání rychlému odtoku vody (lesní společenstvo „zakrslá doubrava“ s dubem zimním, břízou a borovicí na svazích nad Kunratickým potokem)
Foto ochranného lesa

Zdravý les dostatečně plnící ekologické funkce je předpokladem pro plnění jeho produkční funkce. Opačně to samozřejmě platit nemůže.

Schema funkcí lesa

Nemusíme být lesníky, ekology či vědci, kteří potřebují pro své názory odborné podklady a důkazy, abychom věděli, která „příroda“ je pro nás a tím i pro krajinu v pořádku. Stále nám na toto rozlišení zůstalo dostatek citu, možná i instinktu... A tak sami, bez vědeckých studií a rozborů, bez ovlivnění fakty a názory naší naučné stezky rozhodněte, kam se symbolicky dle těchto fotografií (klepnutím je můžete zvětšit) vydáte odpočívat a nabírat energii, kde budete cítit, že vše je v pořádku. Půjdete doleva, kde fotografie představuje jednostranný produkční přístup k lesům a tím i krajině, či doprava, kde fotografie představuje komplexní přístup s důrazem na ekologické i ostatní mimoprodukční funkce lesa...

Vstup od Chodova (monokultura smrku)
Les u vstupu od Chodova
místo kousek od tabule č. 13
Les nedaleko zastávky č. 13

Zázemí k odpočinku

V Kunratickém lese můžete nalézt mnoho míst ke spočinutí. Můžete usednout přímo pod koruny zdejších dubů na nepočítaně laviček umístěných po celém území, nebo pod střechu několika altánků. Děti s rodiči se mohou dostatečně vydovádět na dětských hřištích a všichni ostatní po dlouhé procházce posedět ve dvou restauracích. K aktivnímu odpočinku slouží množství zpevněných cest či vyznačené cyklotrasy.

Zhlédnout můžete například zbytky hradu krále Václava IV. či místní stromové rarity – vzrostlý exemplář metasekvoje čínské a sekvojovce obrovského. V Kunratickém lese se také nachází chráněné území - přírodní památka Údolí Kunratického potoka.

Pomozte nám chránit les
  • nebezpečí představují cyklisté jezdící mimo cesty - zejména v porostech rostoucích na svahu zvyšují erozi. Způsobují tak poškození půdy a likvidaci bylinného patra
  • problémem jsou volně pobíhající psi, kteří ruší hnízdící ptáky především v okolí Kunratického potoka, kde ptáci hnízdí přímo na zemi. Velice vás proto prosíme, nenechávejte své psy volně pohybovat po lese
  • na úklid lesa od běžných odpadků je v Pražských lesích vynakládáno ročně více jak 4,5 mil. Kč. Snažme se o čistotu

Protože vysoká návštěvnost je pro Kunratický les obrovskou zátěží, závisí jeho schopnost plnit trvale mimoprodukční funkce lesa na uvědomělosti a tím i ohleduplnosti jeho návštěvníků – každého z vás.Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2010.
Poslední aktualizace: 30.12.2013