Naučná stezka

logo NS Kunratický les
1

Vstupní tabule

Umístění zastávky: u vstupů do Kunratického lesa Vstup do Kunratického lesa od Roztyl (úvodní tabule je za infotabulí Kunratický les). Foto H. Klonfarová Vstup do Kunratického lesa od Chodova. Foto H. Klonfarová Vstup do Kunratického lesa z ulice K zelené louce. Foto H. Klonfarová od zastávek metra Roztyly a Chodov (trasa C) a z ulice K zelené louce

Vážení návštěvníci,

vítáme Vás na naučné stezce v Kunratickém lese, kterou jsme pro vás připravili. Celkem 14 tabulí se nachází v různých částech po celé ploše lesa, vždy v místě přírodně nebo i jinak zajímavém a vhodném. Témata naučné stezky jsou orientována na poznání nejen rostlin a živočichů zde se vyskytujících, ale je také více zaměřena na les a lesní hospodářství. Lesnickým zaměřením naučné stezky chceme mimo naučnou a výchovnou funkci také přiblížit problematiku lesnické péče o Kunratický les. Doufáme, že se podařilo dostatečně nastínit nejen koncepci péče o tento les, ale i smysl konkrétních zásahů v porostech. Například holosečné zásahy (tzv. holiny nebo paseky) ve smrkových monokulturních porostech jsou prováděny v rámci přeměny na porosty blízké přirozenému složení. A to zcela v souladu s ekologickými zásadami trvale udržitelného hospodaření, podle kterých se hospodaří ve všech lesních porostech Prahy.

Všechny lesy na území hl. m. Prahy jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení jako lesy příměstské a se zvýšenou rekreační funkcí (§8, odst. 2c zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění), což velkou měrou upravuje hospodaření a omezuje jejich využití pro produkci dřeva. V rámci tvorby územního plánu jsou lesy jednou z nejvíce respektovaných a chráněných kategorií ­zeleně.

Výměra lesů na území Prahy vzrostla za posledních sto let téměř o třetinu. V současné době lesní porosty zaujímají přibližně 10 % z celkové rozlohy města. Hlavní město Praha prostřednictvím odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy zajišťuje údržbu a péči o lesní pozemky v majetku obce o výměře téměř 2 645 ha. Péče o lesy se řídí lesním zákonem a lesním hospodářským plánem.

Přirozené zastoupení dřevin

Lesní porosty v Kunratickém lese jsou poměrně zachovalé a blízké přirozenému složení a převažují nad borovými a smrkovými monokulturami. Toto je pohled na reliéf Kunratického lesa od západu se zjednodušeným zákresem přirozeného druhového složení porostů tak, jak by vypadaly bez ovlivnění člověkem.

3D zobrazení Kunratického lesa

 

Přirozené druhové zastoupení dřevin
Současné druhové zastoupení dřevin

 

Velká hodnota Kunratického lesa je dána vedle převažujícího přirozeného složení porostů také kontinuálním trváním zalesnění – nikdy nedošlo k celkovému vymýcení lesa. Dokládá to výskyt tohoto nosatce bez českého druhového jména.

Nosatec (Acalles echinatus)
nosatec Acalles echinatus


Zpět na začátek stránky
 
Další zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2010.
Poslední aktualizace: 30.12.2013