Naučná stezka PR Šance -

    Keltská naučná stezka

7

Hmyz PR Šance

Svah pod zastávkou. Foto H. Klonfarová
Umístění zastávky: dále nad jižními svahy Břežanského dolu, u odbočky k vyhlídkové terase se zastávkou věnovanou otci a synovi Nickerlovým.

V minulosti bylo území přírodní rezervace (PR) Šance dlouhodobě odlesněno. Tuto dlouhodobost dokazuje nepřítomnost drobných, bezkřídlých nosatců z rodů AcallesEchinoderi, ač zdejší les se zdá být pro ně vhodný. Ti jsou zjišťováni pravidelně jen na okrajích území v Břežanském údolí v drobných erozních rýhách, v místech, kde les byl pravděpodobně vždy.

Dnes je zde ale nejméně několik staletí zase les a tím byly změněny podmínky pro výskyt některých druhů. Na zdejších stráních našel v 19. stol. Emanuel Lokaj (* 1822, † 1880) v mraveništích mravenců rodu Tetramorium caespitum a Tapinoma erraticum drobné broučky z čeledi hmatavcovitých (PSELAPHIDAE) druhů Chenniium bituberculatum Latr. a Centrotoma lucifuga Heyd. Jsou to evropské broukařské rarity a dnes se již na těchto lokalitách nevyskytují. Najdeme však zde ale dosud oba hostitelské druhy mravenců. Jsou to opravdové evropské broukařské rarity a k jejich vymizení mohlo přispět kromě zarůstání a zastínění míst jejich výskytu i neúnosné sbírání. A takových obtížně vysvětlitelných mizení vzácných druhů drobných organismů, o nichž vědí pouze specialisté, je bohužel stále víc.

Na současné lesní porosty v tomto území, které jsou převážné dubové, je vázáno mnoho druhů různého hmyzu. Duby jsou u nás hmyzem nejvíce obsazenými dřevinami vůbec. Z nápadnějších brouků zde například žije dravý, ohrožený a zákonem chráněný druh krajník hnědý - Calosoma inquisitor (L.) z čeledi střevlíkovitých, který v korunách stromů pronásleduje housenky.

Další chráněný druh vázaný na duby, roháč obecný - Lucanus cervus (L.) - zde dosud zjištěn sice nebyl, protože zde zatím chybí pro jeho vývoj staré, duté kmeny dubů vyplněné trouchem, v němž jeho larvy žijí. Protože však i zdejší duby stárnou, lze v budoucnu předpokládat možnost jeho výskytu i zde. Žije zde však jeho menší příbuzný, menší, asi 3 cm velký černý roháček Dorcus parallelopipedus (L.), kterému k vývoji stačí i pařezy dubů či habrů, kterých je zde dost.

Odumírající, mycelii hub napadené dřevo zde umožňuje vývoj larev více druhů brouků tesaříkovitych - např. ze vzácných zde najdeme asi l cm dlouhého, černého tesaříka Cerambyx scopoli (Fuesli), nebo asi 2 cm dlouhého, pestře zbarveného tesaříka Plagionotus arcuatus (L.), který při pobíhání po dříví pohyby i zbarvením napodobuje vosy.

Najdeme zde však i další zajímavé druhy hmyzu. Z motýlů jsou to např. otakárci fenyklový a ovocný, ostruháčci, babočky (včetně bělopáska topolového), modrásci, z nočních motýlů se zde vyskytuje řada vzácných druhů můr, mezi nimi i můra nazvaná na Nickerlovu počest Luperina nickerlii (Frr.).

Zdejší PR je klasickou českou entomologickou lokalitou, kde probíhaly sběry již od 18. stol. Zde sbírali hmyz i známí pražští entomologové F. A. Nickerl (objevil např. motýla Melitea aurelia Nick.) a jeho syn O. Nickerl. Oba shromáždili obrovskou sbírku hmyzu od nás i z celého světa, kterou odkázal v r. 1920 O. Nickerl Národnímu muzeu v Praze, kde je dosud umístěna a stala se základem jeho entomologických sbírek. Na památku F. A. Nickerla byla tehdejší Entomologickou společností na skále nad Břežanským údolím umístěna i jeho pamětní deska s letopočtem 1873 a s nápisem "IN MEMORIAM F. A. NICKERL". Je velmi dobře vidět zejména z protějšího svahu, kudy vede vyhlídková cesta od Hálkova pomníku na Závisti. Deska je obdobná známé desce Barrandově na barrandovských skalách. Nad deskou je i vyhlídková terasa s další zastávkou nauční stezky, která je věnována právě oběma přírodovědcům. Sejít k ní můžete dolů po svahu a pak se vrátit zpět na trasu Keltské stezky.

Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravil © EVANS - středisko globální výchovy, 2005.
Poslední aktualizace: 30.12.2013