Naučná stezka

4

Ptáci v oboře

Umístění zastávky: U křižovatky hlavní cesty vedoucí od Břevnovské brány k letohrádku a cesty spojující Libockou a Bělohorskou bránu.

Území obory Hvězda je v porovnání s okolním územím prostor, který je z přírodního hlediska zvláště cenný. Ovšem i na území obory je vyvíjen značný antropogenní tlak, a je možné konstatovat, že tomu tak bylo i v minulosti. Připomeňme si využívání Hvězdy pro táboření vojsk, pro různé masové akce jako jsou dnes sportovní, každodenní využívání plochy Hvězdy jako výběhové plochy pro psy, společenské akce spojené s vjezdem vozidel do letohrádku, lokalizace hřišť v oboře a nakonec i masivní využívání mechanizmů při takřka každodenních zahradnických a občasných lesnických pracech.

Přesto ve srovnání s okolním zastavěným územím je Hvězda refugiem pro mnoho živočichů, zejména ptáků. Ve Hvězdě bylo např. v roce 2002 vytipováno na 40 starých stromů, ty mají být ponechány až do úplného rozpadu na místě. Jsou to namnoze stromy doupné, vhodné ke hnízdění dutinových druhů ptáků. Pro Hvězdu je příznivé, že na ni navazuje i stará zástavba obklopená zahradami a jednotlivě se vyskytují i objekty léta opuštěné. Naopak intenzivní vícepodlažní výstavba přírodní charakter místa mění a snižuje biodiverzitu okolí.

Celkem se ve Hvězdě vyskytuje 46 druhů ptáků, z toho:

počet stálých druhů 22
počet druhů potulných 6
tažných druhů ptáků 18

Podle prostředí, kde ptáci hnízdí, je tu následující počet druhů:

druhy hnízdící v dutinách stromů 13
druhy hnízdící v podrostu a křovinách 12
druhy hnízdící v korunách a vrcholcích stromů 15
druhy hnízdící na zemi 6
druhy hnízdící ve stavbách 6
(některé druhy mohou hnízdit i dvěma způsoby)
 

Podle biotopů se zde vyskytuje nejvíce ptáků osidlujících lesy a zahrady, jeden druh je vázán na vodní biotop (kachna divoká). Je tu i několik druhů ptáků, kteří zde nehnízdí, ale vyskytují se zde v některých částech obory takřka pravidelně v některých obdobích: je to např. havran polní, vrána černá nebo kavka obecná. Následující výčet druhů na obrázcích není úplný, jsou to ale druhy, které zde můžete potkat pravidelně.

sýkora koňadra (Parus major) sýkora modřinka (Parus caeruleus) budníček menší (Phylloscopus collybita) pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) červenka obecná (Erithacus rubecula) sýkora uhelníček (Parus ater) zvonohlík zahradní (Serinus citrinella) sedmihlásek hajní (Hippolais caligata) rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) pěnkava obecná (Fringilla coelebs) rehek domácí (Phoenicurus ochruros) brhlík lesní (Sitta europaea) budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) pěvuška modrá (Prunella modularis) vlaštovka obecná (Hirundo rustica) jiřička obecná (Delichon urbica) špaček obecný (Sturnus vulgaris) vrabec domácí (Passer domesticus) konipas bílý (Motacilla alba) konopka obecná (Carduelis cannabina) kos černý (Turdus merula) dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) zvonek zelený (Carduelis chloris) střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) vrána obecná (Corvus corone) sojka obecná (Garrulus glandarius) holub domácí (Columba livia) kavka obecná (Corvus monedula) žluna zelená (Picus viridis) drozd zpěvný (Turdus philomelos) hrdlička divoká (Streptopelia turtur) hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) krahujec obecný (Accipiter nisus) kalous ušatý (Asio otus) strakapoud malý (Dendrocopos minor) poštolka obecná (Falco tinnunculus) havran polní (Corvus frugilegus) puštík obecný (Strix aluco) kachna divoká (Anas platyrhynchos) datel černý (Dryocopus martius)
Zpět na začátek stránky
<
Další zastávka
>

Tyto internetové stránky připravilo © Občanské sdružení EVANS, 2007.
Poslední aktualizace: 30.12.2013