Naučná stezka

    Povodím Botiče

3

Hradiště Šance na Kozinci

Ortografický letecký snímek hradiště na Kozinci (IMI)

Umístění zastávky: na ostrohu Šance nad Hostivařskou přehradou.

Odbočka do svahu, asi 20 m vlevo od informační tabule této zastávky, vás dovede na okraj hostivařského lesoparku, na plošinu ostrožny, obtékané Botičem ze tří stran. Nade dnem údolí - úrovní potoka se vypíná do výše asi 40 m.

Místo bylo v pravěku opakovaně osídleno již v pozdní době kamenné a starší bronzové. V době halštatské (asi v 6. až 3. století př. n. l.) zde lid kultury bylanské vybudoval hradiště. Obvodová kamenná hradba byla zřejmě zpevněna trámovou konstrukcí. Zanikla patrně požárem, asi v počátcích keltské expanze.

Pozdější slovanské osídlení v době hradištní (9. století) už pravděpodobně pouze využilo zbytky staršího opevnění.

Hradiště na snímku z r. 1930

Z někdejší opevňovací soustavy, která byla značně porušena zemědělským obděláváním v pozdějších dobách, se dochovaly jen trosky. Dodnes je patrný val, který chránil ostrožnu z východu, a zbytky opevnění lehčího rázu nad svahy spadajícími do údolí Botiče. Jejich umístění v terénu je patrné z nákresu.

Plánek hradiště

I z plochy dole podél potoka pocházejí četné nálezy řady různých kultur mladší doby kamenné, starší bronzové, i pozdějších.

Na strmém severním srázu ostrožny můžeme pozorovat desky křemenců. V období prvohorního moře byl usazený písek zpevněn křemitým tmelem a později tlakem okolních geologických vrstev byly desky takto vzniklého křemence vyvrásněny do téměř svislé polohy.

Výchozy křemenců

 

Zpět na začátek stránky
<
Sousední zastávka
>

Tyto internetové stránky připravil © Občanské sdružení EVANS, 2008.
Poslední aktualizace: 30.12.2013