Naučná stezka

    Barrandovské skály - Chuchelský háj

    Naučná stezka

    Barrandovské skály - Chuchelský háj

8

Lázně Malá Chuchle        

Malá Chuchle
Umístění zastávky: na malém náměstí obklopeném historickými budovami
Nejstarší záznamy o Chuchli

První zachovaná zmínka o Chuchli (zřejmě Malé) pochází z r. 1132. Je dochována v rukopise kanovníka Vyšehradského - prvního pokračovatele kronikáře Kosmy. Líčí zdejší pobyt biskupa Menharta a jeho šťastnou záchranu před smrtí:

Léta 1132, dne 19. ledna, když pan Menhart (biskup Pražský) meškal v jedné vsi řečené Chuchel, jednoho dne v soumrak stal se div neslýchaný a velmi strašlivý. Když totiž ospalostí již stržen vstoupil do postele a služebníci jeho stáli u něho, najednou hřmot hrozný jako z jeskyně přicházeje, blížil se k domu, ve kterém byl, a zazvučel jim v uších, kterýmžto hřmotem zastrašeni utekli, pána samotného nechavše; on pak nevěda, co by činil, vyskočil z postele a jako u vytržení se nacházeje, postavil se vedle zdi komína; a hle! Kámen divné velikosti padaje z hory, zbořil dvě zdi i s postelí biskupovou a tam zůstal ležeti, a tak biskup zůstal jest bez úrazu.

Vznik lázní

První zprávy o lázních v Malé Chuchli máme již z roku 1729. Lázně zaznamenaly největší rozmach v druhé polovině 19. století. Původní závěry rektora Ferdinandovy Univerzity v Praze, Dr. Joanna Srinciho o léčivosti zdejšího pramene sice byly později zpochybněny, ale Malá Chuchle se stala vyhledávaným výletním místem.

Takto vypadaly lázně v Malé Chuchli - a okolní stráně - na konci 19. století.
Lázně v Malé Chuchli na konci 19. stol.
Chráněné památky
Z této doby se nám zachovalo několik obytných budov: