Naučná stezka

    Barrandovské skály - Chuchelský háj

    Naučná stezka

    Barrandovské skály - Chuchelský háj

2

Barrandovský most        

foto Kloboučku
Umístění zastávky: u odkryvu u Barrandovského mostu.

Vápence zde tvoří ostroh mezi údolím Vltavy a Prokopského potoka nazývaný Klobouček a osídlený již v pravěku. Odkryté vrstvy náležejí zlíchovskému souvrství, které patří k mladší části spodního devonu. Jsou to mořské uloženiny vápenců s hojnými peckami tmavých rohovců. Rytmické střídání vrstev mocnějších a tenčích bylo způsobeno klimatickými vlivy a změnami přínosu materiálu do mořské pánve. Na stavbě vápenců se podílí mnoho mikroskopických zbytků organismů.

Stratigrafické členění devonu
V tabulce uvádíme podrobnější stratigrafické schéma devonu (podle I. Chlupáče). Vpravo vedle tabulky jsou k příslušným vrstvám přiřazeny jednotlivé profily, které na této naučné stezce máte možnost vidět. V závorce je uvedeno číslo zastávky.
stratigrafické členění devonu
  1 světlé útesové vápence
  2 červenavé biodetritické vápence
  3 šedé biodentritické vápence
  4 vrstevnaté šedé biodetritické až biomikritové vápence
  5 červenavé, převážně mikritové vápence
  6 šedé mikritové, většinou hlíznaté vápence
  7 vápnité břidlice
  8 prachovce a pískovce, podřízené i jílové břidlice
  9 hojný výskyt rohovců
10 stratigrafické hiáty
s. souvrství
bř. břidlice
váp. vápence

Všechny vrstvy usazenin byly původně uloženy vodorovně tak, že spodní vrstvy jsou starší než vrstvy svrchnější (zákon superpozice). Při horotvorných pochodech však docházelo k zvrásnění (ohýbání) vrstev nebo k jejich zlomům a různým posunům. Tak se stává, že původně vodorovné vrstvy jsou nyní různě ukloněné. V našem případě byly vrstvy zvrásněny při variském (= hercynském) vrásnění asi před 320 - 370 miliony let. Kolmé zářezy nejsou přirozeného původu, vznikly při odstřelování skály.

Tyto vrstvy byly lépe odkryté teprve v nedávné době při stavbě Barrandovského mostu. Jsou proto prakticky bez rostlin, které na strmých stěnách uvidíme na dalších zastávkách. Osídlení takového extrémně nepříznivého, suchého stanoviště vyžaduje totiž dlouhou dobu.